พิธีทำบุญสาขา ประจำปี 2560


           สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสาขา ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีคณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหาร คาว หวาน และ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สาขาวิชา ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาแห่งนี้ ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินภารกิจทั้งการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง