Drama Academy for Youth


                                      มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ จัดกิจกรรม Drama academy เพื่อเยาวชนขึ้น เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560                            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้อารมณ์และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย อีกทั้งเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้เยียวยาโดยใช้ละครบำบัดเพื่อวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงผ่านการเป็นผู้นำกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการและประเมินผลเป็นรูปธรรมโดยทีมวิทยากรจาก The Drama Academy (ครูเงาะ) โดยครูลูกแก้วและผู้ช่วย