นักศึกษาร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"


สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมได้จัดโครงการ"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัย/สร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบัน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาสู่การเรียนการสอน และการวิจัย/สร้างสรรค์ที่การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการของงานวิจัย