โครงการรับน้องใหม่ : สานสิ่งที่พ่อสร้าง ตั้งปณิธานตามรอยพ่อ

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมได้จัดโครงการรับน้องใหม่ : สานสิ่งที่พ่อสร้าง ตั้งปณิธานตามรอยพ่อ ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2560
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนักศึกษาที่ดี
ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม