อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

อาจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์

ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ค.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)

อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.บ. (วนศาสตร์)

อาจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา)
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์

วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (จิตวิทยา)

 

อาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจ

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)