ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
Bachelor of Science Program in Social Psychology

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)
Bachelor of Science (Social Psychology)

                                                     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม เป็นการศึกษาด้วยกระบวน
                                            การทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของบุคคล หรือปฏิสัมพันธ์
                                            ของบุคคล ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่น หรือกลุ่มคน
                                                     ผู้ที่จบจากสาขาวิชาจิตวิทยาสังคมนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ
                                            ไม่ว่าจะเป็น นักจิตวิทยาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักแนะแนวในสถาบันการศึกษา
                                            เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานคุมประพฤติ และนักทัณฑวิทยา นักวิชาการ ครู
                                            อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน นักฝึกอบรม รวมถึงการทำงานในองค์กร
                                            อิสระ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนได้อีกด้วย


Download ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่